Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie

Rada Rodziców

Czcionka:

 

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

 

w Augustowie

 

I.Postanowienia ogólne:

 

Rada rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Tytoniowej 12 w Augustowie.

 

II.Cele i zadania:

 

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie  w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

 

III.Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców:

 

 1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
 2. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej trzech  reprezentantów z każdej grupy.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi: przewodniczący, skarbnik, protokolant, dwie osoby stanowiące komisję rewizyjną oraz członkowie.
 4. Dopuszcza się, by funkcję skarbnika piastowała nauczycielka Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie w celu usprawnienia pracy Rady Rodziców.
 5. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
 6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
 • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
 • propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
 1. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
 • złożenia rezygnacji
 • odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców.
 1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

 

IV.Zadania członków Rady Rodziców:

 

Zadania Rady Rodziców:

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki.
 2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 1. program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli;
 2. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działanie o charakterze profilaktycznym, skierowanym do dzieci, nauczycieli i rodziców;
 1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki.
 2. Rada Rodziców opiniuje projekt finansowy przedszkola składany przez dyrektora.

 

Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

 

 1. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców;
 2. opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola;
 3. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;
 4. zwołanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców;
 5. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;
 6. przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

 

Zadania skarbnika Rady Rodziców:

 

 1. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;
 2. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

 

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

 

 1. dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu finansów Rady Rodziców;
 2. składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 

V.Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
 3. Rodzice wpłacają ustaloną roczną składkę w dwóch ratach.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
 5. Rodzice, którzy mają w przedszkolu dwoje lub więcej dzieci, za pierwsze dziecko wnoszą całą składkę, za następne dzieci obniżoną, ustaloną na zebraniu ogólnym rodziców.
 6. Fundusze przyjmowane są na kwitariusze, stanowiące druki ścisłego zarachowania.
 7. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane w książce kasowej.
 8. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci.
 9. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

 

VI.Postanowienia końcowe:

 

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką „Rada Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie”.
 2. Kadencja Rady Rodziców  trwa 1 rok.
 3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
 5. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 6. W zebraniu może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie Rady Pedagogicznej.
 7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
 8. Protokół z posiedzenia sporządza protokolant.
 9. Moc traci Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 w Augustowie z dnia

      15.10.2007 r.

 1. Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie (tekst jednolity ) wchodzi w życie z dniem 06.10.2010 r.

 

Przewodniczący Rady Rodziców:                                        Członkowie Rady Rodziców:

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Pogoda

Zegar